CHỨNG NHẬN CỦA KIM CƯƠNG

Tổng quát về chứng nhận của kim cương

Tổng quát về chứng nhận của kim cương

Các cơ sở kinh doanh kim cương uy tín thường cấp giấy chứng nhận chất lượng cho mỗi viên kim cương được bán, những chứng nhận này có được sau khi đo đạc và kiểm nghiệm chi tiết tại phòng thí nghiệm đá quí được công nhận trên toàn thế giới. Trên giấy chứng nhận kim cương hay gọi là giấy khai sinh của mỗi viên kim cương có những số liệu về 4C – màu sắc, khối lượng, độ sạch và giác cắt. Ngoài ra trên giấy chứng nhận còn có tên, địa chỉ của phòng thí nghiệm,...
Tìm hiểu thêm
IGI

IGI

Tìm hiểu thêm
HRD

HRD

 
Tìm hiểu thêm
GIA

GIA

Tìm hiểu thêm
ČGL

ČGL

Tìm hiểu thêm