Trọng lượng của kim cương được tính bằng carat. – ký hiệu viết tắt quốc tế được sử dụng là ct. Trọng lượng này trong giấy chứng nhận được ghi chính xác cho hai vị trí thập phân. Và công việc đo trọng lượng tiến hành với độ chính xác tới ba vị trí thập phân, trong khi đó chỉ có thể làm tròn vị trí thập phân thứ hai lên cao trong trường hợp vị trí thập phân thứ ba là 9.

1 ct = 200 mg = 0.2g

Vì các thông số hình học chính xác của viên kim cương giác cắt brilliant đã được tính toán và chuẩn hóa, nên từ trọng lượng người ta có thể tính ra được kính thước đường kính, độ cao và ngược lại.

Trọng lượng (ct) = (đường kính)2 x (độ cao) x 0,0061


Đơn vị carat được xuất hiện từ các khu chợ buôn bán thời trung cổ, khi đó trọng lượng được xem là đơn vị để tính giá trị của đá quí, để đo lường tương tương đương người ta đã sử dụng những hạt xa kê. Hạt xa kê có tính chất đặc biệt tất cả các hạt đều có trọng lương như nhau. Tên tiếng Anh của quả xa kê là carob, và từ chữ này đã xuất hiện tên carat.