Ochrana osobných údajov

V tejto časti by sme vás radi informovali o aspektoch ochrany vašich osobných údajov, že v nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a následne nového zákona o Ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej len „ZOOÚ“), pristupujeme k niekoľkým povinným aktualizáciám našich pravidiel ochrany súkromia.

Cieľom GDPR je zosúladiť zákony o ochrane súkromia v celej Európe. Toto nariadenie upravuje pravidlá transparentnosti, pokiaľ ide o to, ako spoločnosti opisujú svoje spracovávanie dát.

Správcom Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na základe Zmluvy o sprostredkovaní (Fyzické osoby) a Zmluvy o obchodnom zastúpení (Právnické osoby), je  spoločnosť Diamonds International Corporation – DIC SK sro, so sídlom na Krasovského 13, 821 05 Bratislava, IČO: 36645974 (zapísaná Okresný súd v Bratislava I, zložka sro vl.č. 59484/B) a spracováva vaše osobné údaje, a to v rozsahu identifikačné údaje, meno, priezvisko, dátum narodenia alebo vaše firemné údaje, email, kontaktná adresa, číslo bankového účtu. Tieto osobné údaje budeme aj naďalej spracovávať na základe obchodného vzťahu, ktorý vznikol uzatvorením sprostredkovateľskej zmluvy, pre účel spolupráce a udelili ste nám súhlas so spracovaním a užitím osobných údajov v rozsahu uvedených v zmluve.  Obchodné zmluvy sú uchovávané v písomnej podobe a budú uchovávané aj v  automatickom súbore pre účely zasielania odpovedí na vaše otázky a ďalej pre marketingové a obchodné účely, predovšetkým pre zasielanie aktuálnych informácií, obchodných oznámení a noviniek o výrobcoch a službách uvedených na www.dicholding.com a k ich ponuke na vami zadanú e-mailovú adresu. Veríme, že aj vy ako naši obchodní partneri budete postupovať v súlade s GDPR a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré nadobudne platnosť 25.5.2018. DIC SK je členom holdingu DIC, so sídlom v Bratislave, zaoberá sa predajom investičných diamantov a šperkov.

V tejto chvíli by sme Vás taktiež chceli ubezpečiť, že s vašimi osobnými údajmi zachádzame s náležitou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi, a samozrejme ich chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

Týmto vás taktiež informujeme o existencii automatického súboru (elektronickej databázy), za ktorú zodpovedá D.I.C. Investment Limited, ktorá slúži k uchovávaniu osobných údajov, ktoré  poskytujete v rámci svojej registrácie (emailový kontakt) dostupného na týchto webových stránkach pre účely zasielania odpovedí na vaše otázky a ďalej pre marketingové a obchodné účely, predovšetkým pre zasielanie aktuálnych informácií, obchodných oznámení, noviniek a službách. Svojou registráciou udeľujete súhlas D.I.C Investment Limited so spracovaním a užitím osobných údajov v rozsahu uvedenom v registrácii na dobu 5 rokov od prevedenia registrácie.  D.I.C. Investment Limited je členom holdingu DIC a zaoberá sa predajom investičných diamantov a šperkov.

Svoje práva na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, podanie, vysvetlenie, odstránenie závadného stavu formou blokovania, doplnenia alebo likvidácie osobných údajov, ako i právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažnú náhradu, ktoré vám priznáva ZOOÚ môžete uplatniť prostredníctvom nasledujúcej e-mailové adresy DIC SK: hotlinesk@dicholding.com